1. Základné ustanovenie

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len OP) videoporátlu Koncertnalavicke.sk a platobnej brány na nej umiestnenej, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Fridman, s.r.o., Veľký Grob 380, 925 27, Veľký Grob, SR, IČO: ………………………….  DIČ: ……………………………… (daľej len prevádzkovateľ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti so zakúpením a užívaním audiovizuálneho diela a Koncertnalavicke cez platobnú bránu umiestnenej na koncertnalavicke.sk, uzatvorené medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len užívateľ) prostredníctvom internetového portálu na adrese koncertnalavicke.sk (ďalej len webová stránka)

1.2 Tieto OP webovej stránky sú záväzné v plnom znení pre všetkých užívateľov Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky systému bez predchádzajúceho oznámenia. Účinnosť nových zmien je od okamihu ich zverejnenia na adrese www.koncertnalavičke.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

1.3 Webová stránka koncertnalavičke poskytuje prenos a úložisko audiovizuálneho diela so spoplatneným prístupom pre zobrazenie. (pay per view – daľej len PPV)

1.4 Platba za služby PPV sa dá zrealizovať preostredníctvom platobnej brány – Global payments, a to platbnou kartou. Platby sú realizované v Eurách.

1.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté užívaním webovej stránky koncertnalavičke.sk, neručí za obsah a dáta vložené alebo nahrané inými subjektmi.

1.6 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky elektriny, internetu alebo ďalších dodávateľských služieb.

1.7 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nekompatibilným software (SW) alebo (HW) na strane užívateľa, vrátane nedostatočnej kapacity pripojenia na internet, či iných skutočností brániacich plynulému sledovaniu videa.

1.8 Reklamáciu je možné uplatniť iba písomne, formou e-mailu na adrese podpora@koncertnalavicke.sk.

1.9 S otázkami alebo hlásením problémov nás neváhajte kontaktovať na adrese podpora@koncertnalavicke.sk.

2. Užívateľský účet

2.1. Registrácia pre užívateľa služby PPV je povinná. Užívateľ má povinnosť uviesť správne, pravdivé osobné údaje a platný e-mal.
2.2 Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám a bude sa s nimi zaobchádzať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
2.3. Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko (názov spoločnosti), emailová adresa,
2.4. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom za účelom realizácie práv a povinností, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácii a obchodných údajov užívateľovi.
2.5.Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú, v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a že boli poskytnuté dobrovoľne.
2.6. Uživateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám a ani nijak nezneužije vlastný unikátny prístup k plateným dielam. Zneužitím, či verejnými prenosmi zakúpeného diela, môže dôjsť k finančnej újme spoločnosti Fridman, s.r.o. Túto finančnú újmu vrátane ďalších škôd je spoločnosť Fridman, s.ro.

3. Služba a jej rozsah

3.1 Pre využitie služby ponúkanej prevádzkovateľom je nutná registrácia a uhradenie poplatku.
3.2. Sledovanie online prenosu môže byť použité k verejnej produkcii (bary reštaurácie), no nie na verejných komerčných podujatiach ako kampane politických strán, promo akcie a iné. V prípade zistenia takého využitia bude platca vstupenky v rámci neoprávneného použitia sankcionovaný blokáciou a vystavuje sa možnému trestnému stíhaniu za porušenie práv online prezentácii, vrátane neoprávneného obohacovania sa.

4. Technické požiadavky

Technická podpora
Pre plynulé sledovanie streamu je potrebné, aby Tvoje internetové pripojenie a zariadenie, na ktorom náš stream sleduješ, spĺňali určité štandardy.

Rýchlosť internetového pripojenia

Pre sledovanie filmu v rozlíšení 1080p musí rýchlosť Tvojho internetového pripojenia (bandwidth) dosahovať aspoň stabilných 7 Mbps. Tento údaj si môžeš skontrolovať napríklad na stránke https://testmy.net/download. Rýchlosť internetového pripojenia sa však v priebehu dňa mení, vo večerných hodinách môže (ale nemusí) byť pomalšia.

Počas sledovania streamu svoje internetové pripojenie nevyťažuj inými aktivitami (pozatváraj si nadbytočné okná, karty v prehliadači, zastav synchronizácie alebo sťahovanie na pozadí). Môžeš si tiež skúsiť vymazať v prehliadači cookies.

Pre najlepšiu kvalitu videa si manuálne nastav kvalitu obrazu na 1080p (cez ozubené koliesko vo video playeri). V prípade kolísavého alebo slabšieho internetu, zníž kvalitu na 720p, prípadne nižšiu. Vyhni sa nastaveniu kvality „auto“, pre vimeo live stream to nie je vhodná voľba.

Internetový prehliadač

Pre sledovanie nášho streamu použi tieto internetové prehliadače a ich verzie:

Chrome 30 a vyššie
Firefox 27 a vyššie
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Safari 9 a vyššie

Tvoje zariadenie (PC, notebook, mobil)

Na zariadení, z ktorého sleduješ náš stream, by nemali prebiehať žiadne ďalšie procesy. Kvalitu projekcie môže výrazne zvýšiť, ak si zavrieš ostatné programy a prípadné aktualizácie vykonáš ešte pred začiatkom streamu.

Operačný systém

Prehrávač Vimeo, na ktorom funguje náš stream, by mal správne pracovať na týchto operačných systémoch:

Windows 10
Mac OS 10.12 Sierra a vyššie

Smart TV

Streamy Koncertov na lavičke bežia na webe www.koncertnalavicke.sk, prostredníctvom platformy Vimeo live streaming. Skontroluj si, či Tvoj Smart TV podporuje túto platformu.
Alternatívou je pripojenie notebooku k televízoru prostredníctvom HDMI kábla.

Technická podpora

Pri prípadných technických problémoch s prehrávaním nás kontaktuj na mailovej adrese info@koncertnalavicke.sk .

5. Konanie v rozpore s obchodnými podmienkami

5.1 Užívateľovi sa zakazuje zdieľať digitálny obsah vytvorený poskytovateľom služby alebo subjektmi spolupracujúcimi s poskytovateľom služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že v prípade neoprávneného zdieľania digitálneho obsahu podnikne všetky dostupné kroky na ochrane svojich práv oznámením orgánom činným v trestnom konaní o možnosti spáchania trestného činu a zaháji proces vymáhania náhrady škody podľa platných zákonov.
5.2. Užívateľovi sa zakazuje zasahovať do prevádzky a vzhľadu služby a akýmkoľvek spôsobom meniť jej funkčnosť.
5.3. Užívateľovi sa zakazuje pripájať sa k službe pomocou VPN alebo inak skrývať svoju polohu / IP adresu.
5.4. Poskytovateľ služby má právo zablokovať prístup k digitálnemu obsahu v prípade, ak dôjde k nesúladu resp. použitiu v rozpore so obchodnými podmienkami.
5.5. Užívateľ nemá právo požadovať vrátenie peňazí v prípade zablokovania prístupu z niektorého vyššie uvedených dôvodov.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky služby bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi. Všetky zmeny služieb a aktuálne platné OP sú zverejnené na webovej stránke www.koncertnalavicke.sk.
6.2.Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie služby v prípade porušení OP.
6.3. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky má medzinárodný (zahraničný) charakter, potom sa obidve strany ujednocujú, že vťah sa riadi slovenským právnym poriadkom a na prípady riešenia sporov slúžia vecne a miestne príslušné súdy SR.
6.4. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Zmeny obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Krčmičky, s.r.o.
Visťuk 67, 90085, Vištuk , Slovenská republika
IČO: 52008665
DIČ DPH: 2120889507